REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO market.clout.pl
§
1
Definicj
e
Jeżeli w treści Regulaminu Sklepu Internetowego
market.clout.pl nie
postanowiono inaczej
,
niżej wskazane wyrażenia, użyte w jego treści mają następujące znaczenie
:
Regulamin
niniejszy Regulamin Sklepu market.clout.pl;
Sklep
sklep internetowy znajdujący się pod adresem internetowym:
market.clout.
pl
prowadzony przez Sprzedawcę
;
Sprzedawca
BIG IDEA GROUP Sp. z o.o. prowadzący działalność
gospodarczą pod firm
ą BIG IDEA GROUP Sp. z o.o.
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnośc
i
Gospodarczej, z siedzibą 43400 Cieszyn, Polan
d
ul. Rynek 6, NIP 5482739969, KRS 0000930575, prowadzonej przez Min
istra
Rozwoj
u
adres poczty elektronicznej:
help@bigidea.eu
Produkt(y)
rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie Sklepu.
Kupujący
osoba:
zainteresowana produktami znajdującymi się w ofercie Sklepu
,
składająca zamówienie na produkty znajdujące się w ofercie
Sklepu,
składająca reklamację zamówionego uprzednio produktu
.
Konsument
Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą
czynnośc
i
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodow
ą
Użytkownik
podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
który n
a
warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie

oraz na rzec
z
którego świadczone są usługi elektroniczne przez sprzedawcę w zakresie

prowadzone
j
przez niego działalności gospodarczej i zawodowe
j
Za
mówienie złożona Sprzedawcy przez Kupującego oferta zakupu
Produktu (w rozumieni
u
art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego)
.
Biuro Obsługi Klienta
komórka organizacyjna Sprzedawcy zajmująca się
obsług
ą
Zamówień składanych przez Kupujących
.
Ustawa
ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(Dz. U z
2020 r. poz. 287
)

 

oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002
r. (Dz. U. z 201
9
r. poz. 123
.
Newsletter
biuletyn o charakterze informacyjnym prowadzony w formie
elektronicznej prze
z
S
przedawcę.
§
2
Postanowienia Ogóln
e
Regulamin ustala warunki i zasady sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę

na rzec
z
Kupującego za pośrednictwem Sklepu
.
Kupującym może być wyłącznie
:
Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych
,
Osoba prawna
,
J
ednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na
podstawi
e
odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych
.
Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę na terenie: Polski, Unii

Europejskiej ora
z
innych krajów świata, gdzie moż
liwe jest dostarczenie Towaru.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają

uprawnie
ń
Konsumentów wynikających z przepisów prawa powszechnie

obowiązującego
.
§
3
Procedura składania Zamówie
ń
Kupujący składa Zamówienia poprzez dodani
e wybranego produktu do
„Koszyka”
.
Kupujący, w przypadku zakończenia poszukiwania Produktów, za pomocą

odnośnik
a
„Zobacz Koszyk” otwiera formularz „Koszyk” wraz formularzem „Realizacja

Zakupu”,
w
których dokonuje przeglądu wybranych przez siebie Produktów
.
W zakładce „Informacje kontaktowe” Kupujący wypełnia kolejno pola z

danymi osobowymi
i
adresowymi Kupującego i potwierdza poprzez zaznaczenia pola „Kontynuuj

Wysyłkę”,
a
następnie w polu „Wysyłka” i po weryfikacji poprawności, za pomocą

przycisku „Przejdź
do
płatności” przechodzi do „Płatności”
.
W zakładce „Płatność” Kupujący podaje dane karty kredytowej ( numer,

karty, nazwisko
,
data ważności, kod CVV) oraz wskazuje adres rozliczeniowy na który ma

 

zostać wystawiony
dokument sprzedaży. Następnie zaznacza „
Zapłać teraz”.
Ostateczną cenę wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru

zawarta w sklepie
w
momencie składania zamówienia przez Klienta
.
Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia każdorazowo

określona jest
w
„Podsumowaniu Zamówienia”, po do
konaniu przez klienta wyboru formy
dostawy oraz form
y
płatności
.
Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje pod wskazany w Zamówieniu

adres poczt
y
elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (przyjęcie przez

Sprzedawcę ofert
y
zawarcia umowy złożonej
przez Kupującego) wraz z potwierdzeniem ceny
ora
z
przewidywanym terminem dostawy Produktu do Kupującego
.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary
:
a) kartą kredytową
Visa, Mastercard, American Express (P24)
b)BLIK (P24
)
c)Płatno
ść za pobraniem
d)Płatność bankiem (P24
)
Klient nie ma możliwości zapłaty za część Zamówienia z góry, a część

Zamówienia prz
y
odbiorze
.
§
4
Warunki realizacji Zamówieni
a
Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają

podatek od towaró
w
i usług
.
Kupujący ponosi zwykłe koszty korzystania ze środka porozumiewania się

na odległość
w
celu zawarcia umowy i nie jest obciążany dodatkowymi kosztami przez

Sprzedawcę
.
Sprzedawca informuje Kupującego, że celem korzystania ze Sklepu musi on

posiadać
:
System operacyjny Windows/Linux z konsolą graficzną lub Mac O
S
aktywne konto poczty emai
l
kartę graficzna obsługująca rozdzielczość poziomą powyżej 1024 p
x
następujące przeglądarki Internetowe: Internet Explorer wersja 7 lub

nowsza, Opera wersj
a
9 lub now
sza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza,
Safari
5

 

zainstalowane najnowsze wersje oprogramowania JAVA i Adobe Flash
Player, włączon
ą
obsługą javascript

§
5
Terminy realizacji Zamówieni
a
Sprzedawca oświadcza, że czas realizacji Zamówien
ia wynosi standardowo
1
5 dni
roboczych, a termin realizacji jest wskazany podczas składania

Zamówienia
.
Realizacja Zamówienia następuje nie później niż w ciągu 1
5 dni od
zaksięgowania wpłat
y
Kupującego na koncie Sprzedającego.

§
7
Promocj
e
Sprzedawca na
podstawie odrębnych Regulaminów jest uprawniony
wprowadzać okresow
e
akcje promocyjne obejmujące Produkty znajdujące się w jego

asortymencie. W przypadku
,
wysprzedania danego rodzaju asortymentu, promocja wygasa
.
Informacje o aktualnych promocjach i akcjach
rabatowych Klient otrzymuje
drog
ą
elektroniczną, jeżeli wyraził zgodę na dostarczanie mu tego typu

wiadomości.

§
8
Dostawa Produktó
w
Dostawa Zamówienia będzie następować na wskazany przez Kupującego

adres z
a
pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy o
raz ewentualne inne
składniki ceny zostaną wskazane Kupującemu prze
d
złożeniem przez niego Zamówienia.

§
9
Biuro Obsługi Klient
a
Biuro Obsługi Klienta, w imieniu Sprzedawcy wykonuje wszelkie obowiązki

związane
z
realizacją Zamówień, w szczególności przyjmuj
ąc składane przez
Kupujących Zamówienia
.
Biuro Obsługi Klienta celem umożliwienia Kupującym łatwego uzyskania

wszelkic
h

 

wymaganych informacji, udostępnia następujące kanały kontaktowe:
BIG IDEA GROUP Sp. z o.o
.
43400 Cieszyn, Polan
d
ul. Rynek
6
NIP 5482739
969
KRS 000093057
5
help
@bigidea.eu
§1
0
Newsletter i inne Usługi Nieodpłatn
e
Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój

adres poczt
y
elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny

udostępniony prze
z
Sprzedawcę n
a Stronie Internetowej Sklepu lub podczas składania
zamówienia poprze
z
zaznaczenie pola „Informuj mnie o nowościach i ekskluzywnych ofertach”.

Po przesłani
u
wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie,

drog
ą
elektroniczną na adre
s poczty elektronicznej podany w formularzu,
potwierdzenie prze
z
Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą

elektroniczną usług
i
Newsletter
.
Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres

poczty elektronicznej
,
wi
adomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych
produktach lu
b
usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez

Sprzedawcę do wszystkic
h
Klientów, którzy dokonali subskrypcji
.
Każdy Newsletter kierowany do Klientów zawiera,
w szczególności:
informację o nadawcy
,
wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o

możliwości i sposobi
e
rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter
.
Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a

przez wypi
sanie się z
subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej

wiadomośc
i
elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem

aktywacj
i
odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

 

§11
Zwrot Produktó
w
Sprzedawca zobowiązuje się dost
arczać Produkty wolne od wad fizycznych
i prawnych
.
Sprzedawca nie udziela Kupującym gwarancji w rozumieniu art. 577 §1

Kodeksu cywilnego
,
informuje natomiast o znanych mu gwarancjach udzielonych dla Produktów

prze
z
producentów
.
Konsument, na podstawie art
. 27 Ustawy, ma prawo do odstąpienia od
umowy zawartej n
a
odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z

zastrzeżeniem kosztó
w
wskazanych w art. 33, art. 34 Ustawy w terminie 14 dni licząc od wydania

Produktów, prz
y
czym do zachowania tego te
rminu wystarczające jest wysłanie
oświadczenia o odstąpieni
u
przed jego upływem, wg wzoru zamieszczonego poniżej:

Adresat:
BIG IDEA GROUP Sp. z o.o
.
43400 Cieszyn, Polan
d
ul. Rynek
6
NIP 548273996
9
KRS 0000930575

Ja (imię i nazwisko konsumenta) niniejszym informuję o moim
odstąpieniu od umow
y
sprzedaży następujących rzeczy: (wskazanie Produktów
)
Data zawarcia umowy i odbioru Produktów:
Imię i nazwisko konsumenta(ów):
Adres konsumenta(ów):
Podpis konsumenta(ów):
Data:
W przypadku odstąpienia
od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na

formularzu, któreg
o
wzór wskazano w ust. 3, lub wg wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do

Ustawy, n
a
formularzu udostępnianym przez Sprzedawcę pod adr
esem www
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0370/6178/7779/files/returnform.pdf?v

=1587382275 lub
w
innej formie zgodnej z Ustawą
.

 

Konsument jest zobowiązany zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, nie
później niż
w
terminie 14 dni licząc od dnia, w którym od
stąpił on od umowy. Do
zachowania tego termin
u
wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem
.
Sprzedawca, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni licząc od

dnia otrzymani
a
oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta

zwróci
Konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia

rzeczy, ale jeżel
i
Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób

dostarczeni
a
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi

dodatkowych ko
sztów
zgodnie z art. 33 Ustawy
.
Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty dokonanej przez Konsumenta takim

samy
m
sposobem płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument

wyraźnie zgodził się n
a
inny sposób zwrotu zapłaty, który nie wiąże się dla niego z żad
nymi
kosztami
.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie

pisemnej
.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone zanim Sprzedawca przyjął

Zamówieni
e
sprawia, że oferta złożona przez Konsumenta przestaje go wiązać
.
Konsument odsyła Prod
ukty na własny koszt, ponosząc bezpośrednie
koszty zwrot
u
Produktów
.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy

będącej przedmiote
m
umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza

konieczny d
o
stwierdzenia chara
kteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od

Konsumenta do chwil
i
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu

jej odesłania,
w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześnie
j.
§1
2
Reklamacje
postanowienia ogólne

 

Reklamacje rozpatruje Biuro Obsługi Klienta.
Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania

reklamacj
i
Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego o swoim

stanowisku
w
przedmi
ocie otrzymanej reklamacji w formie elektronicznej.
Reklamacje mogą być zgłaszane w sposób wskazany w §10 Regulaminu.

§1
3
Odpowiedzialność Sprzedawc
y
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupujących będących

Konsumentami n
a
zasadach określonych w art. 5
56 Kodeksu cywilnego i następnych za wady
fizyczne
i
prawne Produktów
.
Sprzedawca na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie

wyłącz
a
odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) wobec

Kupującyc
h
niebędących Konsumentami
.
Jeżeli
rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na
wolną od wa
d
albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą

na wolną o
d
wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności

dla Kupującego
.
Sprzedawca m
oże odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli
doprowadzeni
e
do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez

Kupującego jes
t
niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem

doprowadzenia do zgodnośc
i
z umową wymagałoby nadmiern
ych kosztów. Jeżeli Kupującym jest
przedsiębiorca
,
sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia

wady takż
e
wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę

rzecz
y
sprzedanej
.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojm
i, jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona prze
d
upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu
.
Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od

 

wad przedawnia
się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupują
cym
jest Konsument
,
bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem

terminu określonego
w
ust. 5
.
W terminach określonych w ust. 5 Kupujący może złożyć oświadczenie o

odstąpieniu o
d
umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej.
Jeżeli
Kupujący żąda
ł
wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do

złożeni
a
oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się

z chwil
ą
bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady
.
Upływ ter
minu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z
tytułu rękojmi
,
jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił
.
Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z

tytułu rękojmi, jeżel
i
nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty
przy rzeczach tego rodzaju i
nie zawiadomi
ł
niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw

dopiero późnie
j
jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu
rękojmi, jeżeli
Kupujący wiedział
o
wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży
.
§ 1
4
Prywatnoś
ć
Administratorem danych osobowych Kupujących jest
:
BIG IDEA GROUP Sp. z o.o
.
43400 Cieszyn, Polan
d
ul. Rynek
6
NIP 548273996
9
KRS 0000930575

Szczegółowe informacje
o ochronie danych osobowych znajdują się w
Polityce Prywatności.

§ 1
5
Postanowienia końcowe i zmiana Regulamin
u
Aktualny Regulamin znajduje się pod adresem www

 

https://vkie.pl/regulamin
, w formacie PDF, Sprzedawca umożliwia jego pobranie w tym formacie
.
Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych

sposobó
w
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
:
uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu

konsumenckieg
o
działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o r
ozstrzygnięcie sporu.
uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji

Handlowej
z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie

polubownego zakończeni
a
sporu
.
Informacje o Produktach zamieszczone na Stronie Internetowej S
klepu, a
zwłaszcza ic
h
cena jednostkowa lub dostępność, nie stanowią oferty w rozumieniu

Kodeksu cywilnego
.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy

praw
a
polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy
.
Regulamin obowi
ązuje od dnia 22 lipca 2020 r.
Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient

zostani
e
poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej

Sklep
u
wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian

Regulami
nu i
utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres co najmniej

5 kolejnych Dn
i
roboczych, zaś Klienci na rzecz których w szczególności są świadczone

usługi drog
ą
elektroniczną zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę

poprzez przesł
anie na
adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu

rejestracyjnym, informacj
i
zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.